اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
کد کاربر
رمز
 
هفت پند مولانا

  • در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش
  • در فروتنی مانند زمین باش
  • در مهرو دوستی مانند خورشید باش
  • هنگام خشم وغضب مانند کوه باش
  • در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش
  • در هماننگی وکنار آمدن با دیگران مانند دریا باش
  • خودت باش همانگونه که مینمایی بـــــــــــــــــاش
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>