اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
کد کاربر
رمز
 
عناصر اصلی مهارت:
«دانش فنی»
«توانایی عملی»
«تعهد و اخلاق حرفه ای »
می باشد.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.